Законска регулатива

ЗАКОНИ
Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13)

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Републике Србија  („Службени гласник РС“, број 100/15)

СТРАТЕГИЈА
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
мрежа установа
1) Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);

смештај и исхрана
2) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);

кредити и стипендије
3) Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);
4) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13);

одмор и опоравак
5) Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);

евиденција
6) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27.09.2013.);

простор и опрема (нормативи)
7) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);

стандарди исхране
8) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);

категоризација објеката
9) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);

додела дотација студентским удружењима
10) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);

цена услуга
11) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);
НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању

инспекцијски и стручно-педагошки надзор
12) Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);
13) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11) – само за просветног саветника –
14) Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);
15) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10)

СПИСАК ОПШТИХ АКАТА УСТАНОВЕ У ПРИМЕНИ


1. Статут ( дел.број 531/2010 од 02.12.2010.године);Одлука о измени идопуни статута Студентског Центра Ужице (дел.број. 305/2018 од 19.07.2018. године и 371/2019 од 25.09.2019. године).
2. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Установи – пречишћени текст ( дел.број 151/2017 од 24.03.2017.године);
3. Правилник о набавкама у Установи Студентски центар „Ужице“ ( дел.број 431-1/2020 од 06.10.2020.године);
4. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама ( дел.број 424-1/2016 од 22.12.2016.године);
5. Правилник о буџетском рачуноводству ( дел.број 525/2015 од 02.12.2015.године);
6. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ( дел.број 526/2015 од 02.12.2015.године);
7. Правилник о правилима понашања у Установи ( дел.број 278-1/2017 од 27.06.2017.године);
8. Правилник о безбедности информационо-комуникационог систена Установе ( дел.број 279-1/2017 од 27.06.2017.године);
9. Правилник о раду ( дел.број 97-3/2017 од 27.06.2017.године); Правилник о изменама и допунама правилника о раду (дел.број 96-1/2018 од 28.02.2018. године)

10. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода   (дел.број 109-1/2019 од 26.02.2019.године);
11. Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Установи ( дел.број 282-1/2017 од 27.06.2017.године);
12. Правилник о смештају и исхрани студената (дел.број 503/2010 од 10.11.2010.године);
13. Правилник о кућном реду и правима и обавезама студената корисника услуга у објектима Установе ( дел.број 101-1/2017 од 24.02.2017.године);
14. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности студената (дел.број 532/2010 од 02.12.2010.године);
15. Правилник о административном пословању( дел.број 213/05 од 24.03.2005.године);
16. Правилник о условима и начину коришћења мобилних и фиксних телефона (дел.број 337/2015 од 02.09.2015.године и 58-1/2017 од 02.02.2017.године);
17. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију ( дел.број 99-1/2017 од 24.02.2017.године);
18. Правилник о увођењу процедура за обрачун и исплату плата у Установи ( дел.број 280-1/2017 од 27.06.2017.године);
19. Правилник о начину, условима коришћења и потрошњи горива службених возила Установе ( дел.број 98-1/2017 од 24.02.2017.године);
20. Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога и налога за службено путовање ( дел.број281-1/2017 од 27.06.2017.године);
21. Правила заштите од пожара ( дел.број 274/2016 од 07.11.2016.године);
22. Пословник о раду Управног одбора ( дел.број 420-1/2016 од 22.12.2016.године).

23. Правилник  о располагању донаторским средствима Установе (дел.број 95-1/2018 од 28.02.2018. године).

24. Правилник о заштити података о личности (дел.број 101-1/2020 од 28.02.2020. године).

Информатор о раду Установе Студентски центар „Ужице“

Обавештење о заштитити податак о личности у Установи Студентски центар Ужице у складу са законом о заштити података о личности.

Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности

Захтев за остваривање права поводом извршеног увида

Лице за заштиту података о личности у Установи је Ивана Милосављевић, секретар ,

е маил:pravnik@scuzice.org, број телефона 031/553-235.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих у Установи