Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Коришћење и одржавање апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица ЈНУ 1-2/19